Κυκλική Ανεργία: Τι είναι και ποιες είναι οι επιπτώσεις της;

Τι γνωρίζετε σχετικά με την κυκλική ανεργία;

Η υγεία μιας οικονομίας μετριέται συχνά από το ποσοστό απασχόλησης, μεταξύ άλλων παραγόντων. Η ανεργία μπορεί να χωριστεί σε διάφορους τύπους, με έναν από τους σημαντικότερους να είναι η κυκλική ανεργία.

Η κυκλική ανεργία είναι το αποτέλεσμα μιας ύφεσης του οικονομικού κύκλου ή του επιχειρηματικού κύκλου. Όπως υποδηλώνει ο όρος, σχετίζεται με τις κυκλικές τάσεις στον κλάδο ή την οικονομία.

Τι είναι η κυκλική ανεργία;

Η κυκλική ανεργία είναι ένας τύπος ανεργίας που εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες στην οικονομία στο σύνολό της για να παρέχει θέσεις εργασίας σε όλους όσους θέλουν να εργαστούν. Συχνά προκαλείται από μια κάμψη ή ύφεση στον επιχειρηματικό κύκλο.

Όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθηση, οι επιχειρήσεις επεκτείνονται και απαιτούν περισσότερο εργατικό δυναμικό για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, τα ποσοστά ανεργίας μειώνονται.

Ωστόσο, όταν η οικονομία συρρικνώνεται, η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες μειώνεται, οδηγώντας σε μειωμένα επίπεδα παραγωγής. Σε τέτοιες καταστάσεις, οι επιχειρήσεις συχνά απολύουν εργαζομένους για να μειώσουν το κόστος, οδηγώντας σε αύξηση της ανεργίας. Αυτός ο τύπος ανεργίας είναι, επομένως, άμεσα συνδεδεμένος με την υγεία της οικονομίας.

Κυκλική Ανεργία

Αιτίες της κυκλικής ανεργίας

Η κύρια αιτία της κυκλικής ανεργίας είναι η έλλειψη ζήτησης. Όταν μια οικονομία εισέρχεται σε ύφεση, οι καταναλωτές αρχίζουν να περιορίζουν τις δαπάνες τους λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας, του μειωμένου εισοδήματος ή του φόβου της οικονομικής αβεβαιότητας. Αυτή η μείωση της ζήτησης αναγκάζει τις επιχειρήσεις να περικόψουν την παραγωγή τους, οδηγώντας σε απολύσεις και, ως εκ τούτου, σε αύξηση της ανεργίας.

Άλλοι παράγοντες, όπως αλλαγές πολιτικής, τεχνολογικές αλλαγές ή παγκόσμια γεγονότα, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον οικονομικό κύκλο και να συμβάλουν στην κυκλική ανεργία. Για παράδειγμα, μια ξαφνική αύξηση των επιτοκίων μπορεί να επιβραδύνει τις επενδύσεις και τις δαπάνες, οδηγώντας σε μείωση της ζήτησης και αύξηση της ανεργίας. Παγκόσμια γεγονότα, όπως η πανδημία COVID-19, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές διαταραχές και υψηλά επίπεδα κυκλικής ανεργίας.

Επιπτώσεις της κυκλικής ανεργίας

Η κυκλική ανεργία έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ο πιο άμεσος αντίκτυπος είναι η απώλεια εισοδήματος για τους ανέργους, η οποία οδηγεί σε μείωση των καταναλωτικών δαπανών, γεγονός που μπορεί να συμπιέσει περαιτέρω την οικονομία.

Πέρα από τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, η κυκλική ανεργία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κοινωνικά προβλήματα. Η μακροχρόνια ανεργία μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία δεξιοτήτων, όπου οι άνεργοι χάνουν τις δεξιότητές τους λόγω έλλειψης χρήσης. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα ψυχικής υγείας, να αυξήσει τα ποσοστά εγκληματικότητας και να οδηγήσει σε χαμηλότερη ποιότητα ζωής.

Επιπλέον, εάν η κυκλική ανεργία παραταθεί, μπορεί να μετατραπεί σε διαρθρωτική ανεργία, όπου οι αναζητούντες εργασία δεν έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Αντιμετώπιση της κυκλικής ανεργίας

Δεδομένου ότι η κυκλική ανεργία συνδέεται με την κατάσταση της οικονομίας, η αντιμετώπισή της απαιτεί συχνά μακροοικονομικές λύσεις. Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν συνήθως δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές για την καταπολέμηση της κυκλικής ανεργίας.

Η δημοσιονομική πολιτική περιλαμβάνει τις κρατικές δαπάνες και τις φορολογικές πολιτικές. Κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, οι κυβερνήσεις μπορούν να αυξήσουν τις δαπάνες, συχνά μέσω έργων υποδομής ή δημόσιων υπηρεσιών, για να τονώσουν την οικονομία και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Μπορούν επίσης να μειώσουν τους φόρους για να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ενθαρρύνοντας τις καταναλωτικές δαπάνες.

Από την άλλη πλευρά, η νομισματική πολιτική περιλαμβάνει τη χειραγώγηση της προσφοράς χρήματος για να επηρεάσει τα επιτόκια. Τα χαμηλότερα επιτόκια καθιστούν τον δανεισμό φθηνότερο, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να επεκταθούν, οδηγώντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Κυκλική Ανεργία

Η κυκλική σχέση ανεργίας και επιχειρηματικού κύκλου

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κυκλική ανεργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον επιχειρηματικό κύκλο. Ο επιχειρηματικός κύκλος αναφέρεται στη φυσική άνοδο και πτώση της οικονομικής ανάπτυξης που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου. Χαρακτηρίζεται συνήθως από τέσσερις φάσεις: επέκταση, κορύφωση, συρρίκνωση και ύφεση.

Κατά τη φάση της επέκτασης, η οικονομία παρουσιάζει ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση και τα κυκλικά ποσοστά ανεργίας είναι συνήθως χαμηλά. Ωστόσο, όταν η οικονομία φτάνει στην κορύφωσή της και αρχίζει να συρρικνώνεται, η κυκλική ανεργία αυξάνεται, καθώς οι επιχειρήσεις μειώνουν το εργατικό δυναμικό τους ως απάντηση στη μείωση της ζήτησης. Μόλις η οικονομία φτάσει σε ένα κατώτατο σημείο και αρχίσει να ανακάμπτει, τα κυκλικά ποσοστά ανεργίας αρχίζουν και πάλι να μειώνονται.

Η κατανόηση του επιχειρηματικού κύκλου μπορεί να μας βοηθήσει να προβλέψουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την κυκλική ανεργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματικός κύκλος δεν είναι μόνο ένα εγχώριο φαινόμενο- μπορεί να επηρεάζεται και από τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις. Ως εκ τούτου, η κατανόηση του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της κυκλικής ανεργίας.

Κυκλική ανεργία έναντι άλλων τύπων ανεργίας

Ενώ η κυκλική ανεργία σχετίζεται με βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις, υπάρχουν και άλλοι τύποι ανεργίας, όπως η διαρθρωτική ανεργία και η ανεργία τριβής.

Η διαρθρωτική ανεργία προκύπτει από την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των ατόμων που αναζητούν εργασία και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Προκαλείται συχνά από τεχνολογικές αλλαγές, την παγκοσμιοποίηση και άλλες μακροπρόθεσμες αλλαγές στην οικονομία.

Η ανεργία τριβής, από την άλλη πλευρά, προκύπτει από τη χρονική υστέρηση μεταξύ της στιγμής που ένα άτομο αρχίζει να αναζητά εργασία και της στιγμής που πράγματι βρίσκει μία. Αυτός ο τύπος ανεργίας είναι συνήθως εκούσιος και βραχυπρόθεσμος.

Συγκριτικά, η κυκλική ανεργία είναι γενικά ακούσια και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της ύφεσης.

Οι κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της κυκλικής ανεργίας

Εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις, η κυκλική ανεργία μπορεί να έχει σημαντικές κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Οι μεγάλες περίοδοι ανεργίας μπορεί να οδηγήσουν σε αίσθημα απελπισίας, μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους.

Επιπλέον, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη κοινωνική αναταραχή και εγκληματικότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος ανεργίας, τόσο πιο σκληρές μπορούν να γίνουν αυτές οι επιπτώσεις, οδηγώντας σε μακροπρόθεσμα κοινωνικά ζητήματα που επεκτείνονται πέρα από την οικονομική ύφεση.

Ο ρόλος της επανακατάρτισης και της αναβάθμισης της κατάρτισης στην καταπολέμηση της κυκλικής ανεργίας

Ενώ οι δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της κυκλικής ανεργίας, μεμονωμένες στρατηγικές, όπως η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου μακροχρόνιας ανεργίας, εξοπλίζοντας τους αναζητούντες εργασία με τις δεξιότητες που απαιτούνται σε αναπτυσσόμενους τομείς. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελές κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, όταν ορισμένοι κλάδοι πλήττονται περισσότερο από άλλους.

Τα χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση προγράμματα επανεκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν τους εκτοπισμένους εργαζόμενους να μεταβούν σε νέους κλάδους. Ταυτόχρονα, τα άτομα μπορούν να επιδιώξουν προληπτικά να διευρύνουν τις δεξιότητές τους μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, επαγγελματικών πιστοποιήσεων και άλλων μορφών συνεχούς εκπαίδευσης.

Κυκλική Ανεργία

Εν κατακλείδι

Η κυκλική ανεργία, αν και αποτελεί τακτικό μέρος του επιχειρηματικού κύκλου, μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Η κατανόηση των αιτιών, των επιπτώσεων και των πιθανών λύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους οικονομολόγους.

Με την εφαρμογή αποτελεσματικών δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών, είναι δυνατόν να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κυκλικής ανεργίας και να βοηθηθεί η οικονομία να ανακάμψει από τις υφέσεις.

Ωστόσο, το κλειδί για την καταπολέμηση της κυκλικής ανεργίας έγκειται στην προώθηση μιας ανθεκτικής οικονομίας που μπορεί να αντέξει τους κλυδωνισμούς και να παρέχει σταθερή, βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης – «Ευχαριστώ εκ των προτέρων»: 10 εναλλακτικές φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Ακολουθήστε μας στο Facebook, linkedin και Twitter

More from author

Related posts

spot_img

Latest posts

Η ΕΚΤΕΡ υπογράφει σύμβαση για ανέργεση μουσικού σχολείου

Η ΕΚΤΕΡ υπέγραψε χτες, 28/11, σύμβαση με τον Δήμο της Κορίνθου για ανέργεση μουσικού σχολείου. Η σύμβαση που υπογράφτηκε ανέρχεται στα 7,551 εκατ. ευρώ....

Η Hewlett Packard Enterprise ανακοίνωσε τα καθαρά κέρδη της

Η τεχνολογική εταιρεία Hewlett Packard Enterprise προέβει σε ανακοίνωσει των κερδών και των εσόδων της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Hewlett Packard Enterprise σημείωσε καθαρά κέρδη...

Το μεγαλύτερο Zara έρχεται στην Ελλάδα

Η Inditex, στην οποία ανήκουν τα brands Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho και Bershka και Uterque, το Φεβρουάριο θα...

Κάνε εγγραφή για να μαθαίνεις όλες τις εξελίξεις!

Κάνε εγγραφή και γίνε μέλος της μεγαλύτερης επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα!

Αρέσει σε %d bloggers: